O Rotary

    Rotary jest federacją lokalnych klubów rotariańskich, które są zrzeszone w międzynarodowej organizacji o nazwie Rotary International. Rotary stworzył w 1905 roku Paul Harris (1868-1947), prawnik z Chicago. Pierwsze zebranie rotariańskie odbyło się w biurze drugiego z założycieli, inżyniera górniczego Gustawa Loehera, w chicagowskim biurowcu zwanym Unity Building, na VII piętrze. Obecnie biuro to jest obiektem muzealnym, zwiedzanym przez rotarian z całego świata Klub natomiast składa się z rotarian. Każdy rotarianin to najważniejsza postać w Rotary pozostaje indywidualnością, dobrze znaną kolegom z klubu. Jest sprawą oczywistą, że wszystkie kluby są zobowiązane do przestrzegania w swojej działalności prawa rotariańskiego i do realizacji ideałów rotariańskich. Rotary jest więc organizacją o światowym zasięgu zrzeszającą grubo ponad milion szczególnych ludzi, którzy chcą mieć dodatkowe obowiązki i wydawać pieniądze nie tylko na własne potrzeby. 

    W wymiarze społecznym Rotary jest organizacją o światowym zasięgu zrzeszającą pracowników różnych zawodów, ludzi opanowanych przez potrzebę, przez nakaz działalności bezinteresownej, organizacją służącą działalności humanitarnej oraz stawianiu wysokich etycznych norm. Każdy klub gromadzi przedsiębiorców różnych branż, a także pracowników różnych zawodów, ale tylko tych, którzy akceptują i uznają za własną najważniejszą rotariańską Ideę Służby i co ważniejsze wprowadzają tę ideę w życie, to znaczy zmieniają w czyn, tak w swej działalności zawodowej i społecznej, jak i w życiu osobistym oraz w kontaktach z innymi ludźmi. Najważniejsze hasło rotariańskie, powtarzane na zakończenie każdego spotkania rotariańskiego brzmi: „Służba ważniejsza niż ty sam”. Rzecz jednak nie w pięknych hasłach lecz w tym, że rotarianin jest zobowiązany realizować te szczytne ideały w praktyce; w swoim życiu osobistym, w pracy zawodowej i w działalności społecznej.

    Jest więc Rotary , stowarzyszeniem ludzi o tych samych altruistycznych przekonaniach i skłonnościach do działania dla dobra innych, „ludzi ze świadomością służby’„ ludzi o skłonnościach do służby” , a także ludzi wciąż doskonalących swoją działalność zawodową. Jest jednocześnie miejscem gdzie zawiązują się i pogłębiają międzyludzkie kontakty, gdzie rodzą się przyjaźnie.  W tym sensie- klub jest także- w jednym z wielu wymiarów jego działalności- miejscem spotkań towarzyskich.

    Rotary jest organizacją łączącą ludzi różnych ras, narodowości, religii i przekonań politycznych. Obowiązuje tu jednak żelazna zasada, że poglądy polityczne każdego rotarianina są jego prywatną sprawą, a w klubach rotariańskich nie wolno prowadzić jakiejkolwiek agitacji politycznej. Nie oznacza to jednak- w najmniejszym stopniu- obojętności rotarian wobec własnego narodu, czy państwa, przeciwnie- idea rotariańska zawiera wymóg lojalności wobec własnego kraju oraz służenia mu ze wszystkich sił. Rozwój Rotary zaczęły hamować ustroje totalitarne: faszystowskie, nazistowskie i komunistyczne, które w okresie międzywojennym opanowały znaczną część Europy. Druga wojna światowa spowodowała klęskę ruchu rotariańskiego w Europie. Odrodził się on dopiero po wojnie, ale z wyjątkiem ZSRR i krajów znajdujących się pod jego dominacją, w tym też Polski. Powtórne przybycie Rotary do Polski nastąpiło po przemianach zapoczątkowanych w 1989 roku. Tym razem rozwój był ( i jest) bardzo szybki. W Polsce jest już ponad 50 klubów rotariańskich. W 1997 roku powstał osobny dystrykt rotariański 2230.

    W roku rotariańskim 2000/2001- decyzją Rotary International- do tego dystryktu włączone zostały kluby ukraińskie i białoruskie. W ogóle jest dziś na świecie 32 000 klubów Rotary działających w 163 krajach i skupiających 1 180 000 rotarian. Trzeba także wspomnieć o młodzieżowej ( do 30 roku życia) organizacji Rotary- zwanej Rotaraktem, która działa w 146 krajach i skupia ponad 151 000 członków w 6 903 kołach.